Przystanek od.:
Przystanek do:
Aktualności
22.09.2020
Deklaracja dostępności
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie sp. z o. o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Połosak.
 • E-mail: sekretariat@pksnysa.pl
 • Telefon: 77 4333120

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: PKS w Nysie sp. z o. o.
  ul. Piłsudskiego 41
  48 - 303 Nysa
 • E-mail: sekretariat@pksnysa.pl
 • Telefon: 77 4333120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny przy ul. Piłsudskiego 41

Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek jest parterowy, na końcu korytarza znajduje się sekretariat, do którego można dostac się wózkiem inwalidzkim. W budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek dyspozytorni przy ul. Piłsudskiego 41

Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzi jeden stopień. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych.

Przy obu powyższych budynkach brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Dworca PKS przy ul. Racławickiej 1

Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody. Brak jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Flota 

W autobusach (rok produkcji 2019 i nowsze) umieszczono oznaczenia w języku Braille'a. Autobusy są wyposażone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca na wózek inwalidzki. Dla osób mających problemy z poruszaniem się, są dostępne miejsca z niskiej podłogi. 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Nysie Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 41, 48-303 Nysa
sekretariat: tel. 77 4334041
e-mail: s e k r e t a r i a t @ p k s n y s a . p l

informacja o kursach własnych: tel. 665655199

PKS Travel, ul. Racławicka 1
Wynajem autobusów
Sprzedaż biletów międzynarodowych
tel. 665655199, kom. 500004059
Copyright 2015 © Tomasz Połosak PKS w Nysie Sp. z o.o. (1)